• Δωρεάν παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης, εργασιακής και νομικής συμβουλευτικής σε ενήλικα άτομα που χρειάζονται τις υπηρεσίες μας, βασισμένες στην οπτική του φύλου, και ευαισθητοποίηση της Κοινότητας σε ζητήματα έμφυλης βίας.
  • Προαγωγή της Ισότητας των Φύλων και καταπολέμηση των στερεοτύπων με διαμόρφωση στρατηγικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση των διακρίσεων στο Δήμο Αθηναίων ενσωματώνοντας την οπτική του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις του.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες απευθύνονται σε:

  • Ενήλικα άτομα, ανεξαρτήτως φύλου, που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή έμφυλης βίας (ψυχολογική/σεξουαλική/σωματική βία, οικονομική αποστέρηση κ.α).
  • Ενήλικα άτομα που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία.
  • Ενήλικα άτομα που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. ΑμεΑ, μετανάστες/στριες, πρόσφυγες, μονογονείς, άνεργοι/ες, ΛΟΑΤΚΙ+ κ.α.).