Η ψυχολογική στήριξη παρέχεται στο προσερχόμενο άτομο από ψυχολόγους με εξειδίκευση σε θέματα έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων. Οι ψυχολόγοι εντοπίζουν τις ανάγκες και τις δυσκολίες που βιώνει το άτομο και συνδράμουν ώστε να αναγνωρίσει την βία/διάκριση που υφίσταται, να ενδυναμωθεί, και να ανακτήσει την αυτοεκτίμηση του ώστε να αναλάβει το ίδιο το άτομο την ευθύνη της προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής του και να πάρει τις βέλτιστες αποφάσεις για το μέλλον του, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Επιπλέον παραπέμπουν, εφόσον κριθεί αναγκαίο, σε υπηρεσίες εξειδικευμένης στήριξης (πχ υπηρεσίες ψυχικής υγείας κ.α.).