Η νομική συμβουλευτική παρέχεται στο προσερχόμενο άτομο από νομικό με εξειδίκευση σε θέματα έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων. Ο/Η νομικός/ή σύμβουλος ενημερώνει το άτομο για τα δικαιώματά του, τους σχετικούς νόμους που τα διέπουν και αποσαφηνίζει απορίες που τυχόν προκύπτουν κατά τη διάρκεια άσκησης των δικαιωμάτων αυτών, όπως επίσης και κατά τη διάρκεια εκκίνησης των όποιων νομικών διαδικασιών αποφασίσει να ακολουθήσει το ίδιο το άτομο στην πορεία.