Διαδικασία της ένταξης της οπτικής του φύλου (Gender Mainstreaming): Η συστηματική ένταξη των συνθηκών, των προτεραιοτήτων και των αναγκών των φύλων σε όλες τις πολιτικές, υπό το πρίσμα της προώθησης της ισότητας των φύλων. Η κινητοποίηση όλων των γενικών πολιτικών και μέτρων, σκοπεύοντας ιδιαιτέρως στην επίτευξη της ισότητας, λαμβάνοντας υπόψη ενεργά και ανοιχτά, στη φάση του σχεδιασμού, τις συνέπειές τους στις αντίστοιχες συνθήκες της ζωής των ανθρώπων κατά την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και των μέτρων αυτών. Η αναδιοργάνωση, η βελτίωση, η εξέλιξη και η εκτίμηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την οπτική της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς και σε όλους τους εμπλεκόμενους συντελεστές στη χάραξη, στην εφαρμογή, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των πολιτικών.

Βασική προϋπόθεση, αποτελεί η συστηματική εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης για την ένταξη της οπτικής του φύλου στην κουλτούρα ενός οργανισμού και στους τομείς δράσης/πολιτικής του, συμβάλλοντας έτσι σε μια έντονη οργανωτική μεταβολή. Υπονοεί την ενίσχυση της πολιτικής βούλησης σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Αυτός είναι ένας τρόπος για να καταστεί η ισότητα των φύλων μια συγκεκριμένη πραγματικότητα στη ζωή των ανθρώπων η οποία δημιουργεί χώρο για όλα τα άτομα τόσο στους οργανισμούς όσο και σε άλλους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.

Ένταξη της οπτικής του φύλου στους προϋπολογισμούς (Gender Budgeting / Gender-responsive Budgeting): Ο έμφυλος προϋπολογισμός αναφέρεται στη διαδικασία της σύλληψης, σχεδιασμού, έγκρισης, εκτέλεσης, παρακολούθησης, ανάλυσης και ετοιμασίας προϋπολογισμών και λογιστικού ελέγχου με έμφυλη διάσταση. Περιλαμβάνει την ανάλυση των δαπανών και εσόδων της δημόσιας διοίκησης για γυναίκες και κορίτσια σε σχέση με τους άνδρες και τα αγόρια. Οι προϋπολογισμοί για το φύλο δεν είναι χωριστοί προϋπολογισμοί για τις γυναίκες, καθώς δεν αποσκοπούν στην αύξηση των δαπανών αποκλειστικά για ειδικά προγράμματα για γυναίκες. Στόχος είναι οι γυναίκες, οι άνδρες αλλά και οποιοδήποτε άτομο ανεξαρτήτως του τρόπου που προσδιορίζει το φύλο του, να επωφεληθούν εξίσου από τις δημόσιες δαπάνες.

Η κατάρτιση προϋπολογισμού για το φύλο περιλαμβάνει μια σειρά μέσων που παρακολουθούν τη δημοσιονομική διαχείριση και τις επιπτώσεις της στην ισότητα των φύλων και αντιβαίνουν στις παραδοχές ότι ο δημόσιος προϋπολογισμός είναι ουδέτερος από άποψη φύλου. Έτσι, δημιουργείται μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία διευκρινίζοντας τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται πραγματικά τα χρήματα. Ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός που ανταποκρίνεται στο φύλο είναι μια ισχυρή έννοια που συνδέει την ισότητα των φύλων με την δημοσιονομική και την οικονομική πολιτική και βοηθά τις κυβερνήσεις αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση να αποφασίσουν πώς πρέπει να γίνουν, να ρυθμιστούν και να μπουν νέες προτεραιότητες στις ενέργειες, τις δράσεις και τις πολιτικές τους.