Άμεση Διάκριση (Direct Discrimination): Πολιτικές, διαδικασίες ή κριτήρια που κάνουν ανοιχτά διάκριση απέναντι σε κάποιο από τα φύλα και συνεπώς προκαλούν άνισα αποτελέσματα στο κάθε φύλο. Η άμεση διάκριση στηρίζεται και πηγάζει από υπάρχουσες ανισότητες στις στάσεις, στις συμπεριφορές και στις δομές της κοινωνίας.

Έμμεση Διάκριση (Indirect Discrimination): Πολιτικές, διαδικασίες ή κριτήρια που δεν κάνουν ανοιχτά διάκριση απέναντι στο ένα ή στο άλλο φύλο, αλλά που έχουν άνισες επιπτώσεις στα φύλα, ως συνέπεια των κατεστημένων κατά φύλο ανισοτήτων ή των αόρατων εμποδίων. (βλ. και άμεση διάκριση)

Ανισότητες κατά φύλο (Gender Inequality): Οι ανισότητες ή ανομοιότητες σε οποιονδήποτε τομέα ανάμεσα στα φύλα, όσον αφορά στο επίπεδο της συμμετοχής τους, στην πρόσβασή τους στους πόρους, στα δικαιώματα, στις αμοιβές ή στα επιδόματα.

Γυάλινη Οροφή (Glass Ceiling): Τo αόρατο φράγμα που προκύπτει από ένα περίπλοκο σύνολο δομών σε οργανώσεις/επιχειρήσεις, όπου κυριαρχούν οι άνδρες, και έχει ως αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ανάθεση ανώτερων θέσεων σε γυναίκες.

Διακρίσεις κατά των γυναικών (Discrimination against women): Κάθε διαχωρισμός, εξαίρεση ή περιορισμός που βασίζεται στο φύλο και έχει ως σκοπό ή/και αποτέλεσμα να διακυβεύσει ή να περιορίσει την απόλαυση ή την άσκηση από τις γυναίκες των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, αστικό και κάθε άλλον τομέα.

Έμφυλοι Ρόλοι (Gender Roles): Ένα σύνολο στερεότυπων για τη δράση και τη συμπεριφορά των ανθρώπων με βάση το φύλο τους. Οι ρόλοι αυτοί έχουν ανατεθεί στα άτομα σύμφωνα με τις πολιτισμικές νόρμες και παραδόσεις της κοινωνίας στην οποία ζουν. Τις περισσότερες φορές, οι έμφυλοι ρόλοι δεν βασίζονται σε βιολογικές ή φυσικές επιταγές/αναγκαιότητες, αλλά προκύπτουν από στερεοτυπικές αντιλήψεις και υποθέσεις για το τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει το κάθε φύλο. Οι έμφυλοι ρόλοι γίνονται προβληματικοί όταν μια κοινωνία αποδίδει μεγαλύτερη αξία κυρίως στους ρόλους του ενός φύλου, συνήθως των ανδρών.

Έμφυλα Στερεότυπα (Gender Stereotypes): Η λέξη στερεότυπο αναφέρεται στις αντιλήψεις που έχουμε ως αποτέλεσμα προκαταλήψεων απέναντι σε άτομα, ομάδες και ιδέες. Είναι δηλαδή ένα σύνολο πεποιθήσεων που αφορούν προσωπικά χαρακτηριστικά μίας ομάδας ανθρώπων, τα οποία, ωστόσο, δεν ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματικότητα. Σε σχέση με το φύλο, τα στερεότυπα φύλου είναι οι αντιλήψεις που έχουμε και οι στάσεις που υιοθετούμε, αναφορικά με την ταυτότητα των ανθρώπων σε σχέση με το φύλο τους.

Οι έννοιες στερεότυπο και προκατάληψη παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, αφού επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και τους γύρω μας, τον τρόπο που διαμορφώνουμε την κρίση και τη συμπεριφορά μας και, εντέλει, τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε σε άτομα που ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες. Με δεδομένο επίσης ότι επηρεάζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σε σχέση με τα άτομα αυτά, οι δύο αυτές έννοιες, κατά την εφαρμογή τους, μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για διακριτική μεταχείριση.

Τα έμφυλα στερεότυπα προκύπτουν από (συχνά ξεπερασμένες) υποθέσεις σχετικά με τους ρόλους, τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά των των ανθρώπων με βάση το φύλο τους. Ενώ σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, τέτοια στερεότυπα μπορεί να βρεθούν να έχουν μια βάση στην πραγματικότητα, τα στερεότυπα καθίστανται προβληματικά όταν στη συνέχεια υποτίθεται ότι ισχύουν για όλους τους ανθρώπους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τόσο σε υλικά όσο και ψυχολογικά εμπόδια που εμποδίζουν τα άτομα να κάνουν επιλογές και να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους.

Ισότητα των φύλων (Gender Equality): Η ισότητα των φύλων αναφέρεται στην υπόθεση ότι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως του φύλου τους επωφελούνται εξίσου από τους πόρους, τις υπηρεσίες και τις ευκαιρίες στις κοινωνίες τους. Η ισότητα των φύλων δεν σημαίνει «ομοιομορφία» μεταξύ των ανθρώπων, αλλά ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Λόγω των υφισταμένων ανισοτήτων, η ίση μεταχείριση των ανθρώπων από μόνη της δεν είναι επαρκής για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Η ισότητα των φύλων περιλαμβάνει επίσης την αλλαγή των θεσμών και των κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες συχνά διατηρούν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων. Η ενδυνάμωση των γυναικών και άλλων υποεκπροσωπημένων ομάδων ανθρώπων αποτελεί μια στρατηγική για την επίτευξη της ισότητας των φύλων.

De Facto και de Jure Ισότητα των φύλων (De Facto and de Jure Gender Equality): Η de jure ισότητα (μερικές φορές ονομάζεται τυπική ισότητα) αναφέρεται στην ισότητα έναντι του νόμου. Η de facto ισότητα (ουσιαστική ισότητα) αναφέρεται στην ισότητα στην πράξη.

Ενδυνάμωση (Empowerment): Ο τρόπος για την απόκτηση πρόσβασης σε πόρους για την ανάπτυξη των ικανοτήτων ενός ατόμου, με σκοπό την ενεργό συμμετοχή του στη διαμόρφωση των συνθηκών της ζωής του και της ζωής της κοινότητας, στην οποία είναι ενταγμένο από οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής άποψης.